PARTNERZY

DR ZBIGNIEW DŁUGOSZ

PARTNER, RADCA PRAWNY

Publikacje:

 1. Zbigniew Długosz, Marta Merta, "Obowiązek przyjmowania przez akceptantów płatności od konsumentów w gotówce", Monitor Prawa Bankowego 05/2022.

 2. Zbigniew Długosz (współautor), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [w:] K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz Warszawa 2022

 3. Zbigniew Długosz, Wpływ funkcji przepisów o regresie nietypowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na ich interpretację [w:] Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - nowe spojrzenie na znaną instytucję, red. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

 4. Zbigniew Długosz, M. Rajtar, Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i prawie konsumenckim [w:] Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, red. Z. Długosz, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, C.H Beck, Warszawa 2021.

 5. Zbigniew Długosz, Legal Models of Providing Initiation Services [w:], Khalid S. Solimon (editor) "Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)", 2021

 6. Zbigniew Długosz, Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjonowanej przez płatnika [w:] Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, red. K. Marak, Wrocław 2020.

 7. Zbigniew Długosz, Michał Ankus, Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19, Monitor Prawniczy, 23/2020

 8. Zbigniew Długosz (współautor), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych – Przewodnik, Warszawa 2020

 9. Zbigniew Długosz, Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, Przegląd Prawa Handlowego, Warszawa 2019​

 10. Zbigniew Długosz, Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2019

 11. Zbigniew Długosz, Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2019

 12. Zbigniew Długosz (współautor), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym,Przegląd Prawa Handlowego, 7/2018

 13. Zbigniew Długosz (współautor), Dysponowanie danymi z rachunku w świetle prawa przenoszenia danych i regulacji usługi dostępu do informacji o rachunku, Monitor Prawa Bankowego 5/2018

 14. Zbigniew Długosz, Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2017.

 15. Zbigniew Długosz, Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2017

 16. Zbigniew Długosz, Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

 17. Zbigniew Długosz, Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2013

 18. Zbigniew Długosz, Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego 2012, nr 7-8 (20-21)

 19. Zbigniew Długosz, Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa, red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

 20. Zbigniew Długosz (współautor), Charakter prawny umowy ubezpieczenia, Edukacja prawnicza, wydanie elektroniczne, 2009

 21. Zbigniew Długosz [w:] Logika. Testy i zadania, red. Z. Pinkalski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007

5D3_2071 kopia.jpg
 • LinkedIn Ikona społeczna